Vigezo na Masharti

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern the Teachers Service Commission (TSC) relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

Karibu kwenye tovuti yetu. Kama utaendelea kusoma na kutembelea kurasa mbalimbali, unakubaliana kufuata na kuzingatia vigezo na masharti ya utumiaji wa tovuti hii ambayo pamoja na Sera ya Faragha iliyopo kati ya Tume ya Utumishi wa Walimu, wewe na tovuti hii. Kama haukubaliani na sehemu yoyote ya vigezo na masharti haya, tafadhali usitumie tovuti yetu.

The use of this website is subject to the following terms of use:

Kwa kutumia tovuti hii unalazimika kuwa chini ya vigezo vifuatavyo vyamatumizi:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

Maudhui yaliyopo kwemye kurasa za tovuti hii ni kwa ajili ya matumizi ya kukupa taarifa tu, na maudhui haya yanaweza kubadilika bila kukutaarifu.

Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness, or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Siyo sisi au mdau wetu yoyote au aliyehusika na tovuti hii anakuhakikishia kuwa taarifa zilizopo na nyaraka nyingine zozote zinazopatikana kwenye tovuti hii ni za kuaminika kabisa, zinafaa kwa nyakati zote, zimekamilika kwa matumizi mengine yoyote yanayokusudiwa.

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services, or information available through this website meet your specific requirements.

Matumizi ya taarifa na nyaraka au maudhui yoyote kwenye tovuti hii unatakiwa kutumia kwa tahadhari kwa kuwa hatutahusika na matumizi hayo. Itakuwa ni jukumu lako kuhakikisha kuwa maudhui yoyote, huduma na taarifa zinazopatikana katika tovuti hii zinaendana na mahitaji yako.

This website contains material that is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

Tivuti hii imebeba maudhui ambayo tunayamiliki au tuna leseni ya umiliki. Miongoni mwa maudhui hayo ni pa pamoja na usanifu, mpangilio, muonekano na picha. Hauiruhusiwi kudurufu au kuzalisha maudhui hayo bila kuzingatia hakimiliki ambayo ni sehemu ya vigezo na masharti haya.

All trademarks reproduced on this website, which is not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.

Alama zote za biashara zilizotumika au zilizohusika kwenye hii tovuti, ambazo siyo mali au mwendeshaji wa tovuti hana leseni yake zinatambuliwa.

Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.

Matumizi ya tovuti hii yasiyoruhusiwa yanaweza kusababisha madai ya kufidia uharibifu na/ au kuwa kosa la jinai.

From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

Mara kwa mara, tovuti hii inaweza kujumuisha viunganishi vya/ kwenye tovuti nyingine. Viunganishi hivyo vimewekwa kwa madhumuni ya kukupa taarifa zaidi. Viunganishi hivyo havimaanishi kuwa tunahusika na tovuti hizo. Hatuwajibiki na maudhui yaliyounganishwa kwenye tovuti hizo.

 

Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website are subject to the laws of The United Republic of Tanzania.

Matumizi ya tovuti hii na migogoro yoyote itakayotokea kutokana na matumizi hayo nazingatia matakwa ya Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.